Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Referat „Jak prowadzić pedagogizację rodziców?”

Pobierz publikacje
Opis:Marlena Mroczkowska – Madejczyk

Spotkanie zespołu wychowawczego
referat „Jak prowadzić pedagogizację rodziców?”


Naturalnym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina. W niej rozwija się osobowość dziecka i wzorce zachowań. Rodzina przekazuje dziecku system norm i wartości przyjętych w społeczeństwie, którego jest członkiem. Realizacja ról rodzicielskich uzależniona jest od woli i wiedzy rodziców. Brak czasu, realizacja własnych celów i dążeń, a także bezrobocie, wpływają negatywnie na wychowanie w rodzinie i powodują, że rodzice w niewystarczającym stopniu okazują uczucie i zainteresowanie sprawami dziecka. Zdarza się również, że ograniczają swoją rolę rodzicielską tylko do zaspokojenia potrzeb materialnych i fizjologicznych dziecka. Dlatego też niezbędna jest pedagogizacja rodziców - jej zadaniem jest spowodowanie, aby kierowali się w wychowaniu wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi, a nie tylko intuicją i tradycją. Powinni być świadomi własnej roli rodzicielskiej, znać potrzeby dziecka, stawiać jasne cele wychowawcze, umiejętnie nagradzać i karać, interesować się sprawami dziecka i w prawidłowy sposób okazywać uczucia. Tak pojmowana pedagogizacja powinna dotyczyć przede wszystkim problematyki wychowawczej, ale także innych aspektów funkcjonowania rodziny, jak np. zagadnień prawnych, zdrowotnych czy społecznych.
Pedagogizacja rodziców jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży.
Celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności, wzbogaceniu świadomości pedagogicznej i przez to poprawnie funkcjonowania rodziny. Ważnym zadaniem pedagogizacji jest też kształcenie kultury pedagogicznej rodziców i innych osób zaangażowanych w proces wychowania.
Partnerstwo i dialog są wyznacznikiem równości i współpracy pomiędzy ludźmi. Powinny więc stanowić elementarne ogniwo łączące dwie, tak ważne w wychowaniu dzieci i młodzieży, grupy: rodziców i nauczycieli. Nadrzędnym celem obu stron jest szeroko pojęte "dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój". Problem jednak tkwi w szczegółach, czyli w tym, co każdy rodzic i nauczyciel rozumie pod pojęciem "dobra". Różne są przecież poglądy rodziców na sprawy wychowania, różny system wartości przekazywanych młodym ludziom oraz różne oczekiwania względem dzieci. Nie zawsze są one zgodne z światopoglądem nauczyciela. Rodzi to trudną sytuację, w której cele stawiane przez szkołę nie pokrywają się z wartościami cenionymi przez rodziców. Sytuacja taka może doprowadzić do konfliktów u dziecka i zaburzyć (jeśli nawet nie uniemożliwić) jego prawidłowy rozwój.
Pedagogizacja rodziców może odbywać się na: zebraniach ogólnych, zebraniach klasowych, spotkaniach indywidualnych, spotkaniach trójstronnych, wizytach domowych.
Dlatego też część zebrań klasowych powinna być poświęcona pedagogizacji rodziców. Nauczyciel w ramach pedagogizacji może organizować odczyty, pokazy filmów, spotkania z zaproszonymi gośćmi i propagować fachową literaturę przedmiotu. Tematy jednak powinny być dopasowane do danej klasy, zasugerowane przez rodziców. Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym można zasugerować rodzicom przykładową tematykę, którą warto pogłębić i zaproponować, aby wybrali tę, z którą chcieliby się w danym roku zapoznać, ewentualnie dodali inne.
Sugestie i porady oraz wiedzę pedagogiczną dobrze jest podawać rodzicom swych uczniów np. w formie kilkunastu zdań, krótko i ciekawie sformułowanych. Odbite na kserokopiarce i udostępnione każdemu zalecenia pozwolą rodzicom na refleksję w domu nad własną postawą rodzicielską oraz ułatwią im kontakt z własnym dzieckiem i utwierdzą w słuszności naszego postępowania.
Warto pokusić się też o spotkanie z rodzicami metodą warsztatową. Nie jest to metoda nowa, ale rzadko wykorzystywana. Wychowawcy obawiają się trudności w nawiązaniu aktywnej współpracy z rodzicami w czasie zajęć, nieprzewidzianej reakcji uczestników spotkania, brak zainteresowania tą formą edukacji. Jednak z doświadczeń nauczycieli pracujących tą metodą wynika duża skuteczność tej formy współpracy. Muszą być jednak spełnione określone warunki:
- tematyka spotkań ma wynikać z potrzeb zgłoszonych przez rodziców,
- tego typu zajęcia nie mogą być prowadzone zbyt często,
-nauczyciel prowadzący zajęcia musi je bardzo dobrze przygotować, ważna jest życzliwa atmosfera, właściwe dobrane pomoce.
Spotkania te są użyteczne nie tylko dla rodziców, ale również dla nauczycieli. Rodzice otrzymują gotowe narzędzia przydatne w wychowaniu dziecka, a nauczyciele zdobywają szereg informacji o środowisku wychowawczym uczniów. Należy brać pod uwagę taką sytuację, że wśród rodziców będą oporni przed czynnym uczestniczeniem w warsztatach. Prowadzący nie może się tym zrażać i zaniechać realizacji przygotowanego scenariusza. Przy wystąpieniu silnego oporu, trudnego do przełamania na tym spotkaniu, należy pozwolić tym rodzicom na rolę obserwatora i podjąć zadania z innymi rodzicami.
Pedagogizacja jest ważnym czynnikiem korygowania negatywnych zachowań oraz uświadamiania rodzicom pewnych spraw związanych z wychowaniem. Powinna ona wskazywać na pojawiające się zagrożenia i związane z nimi skutki oraz wskazywać sposoby postępowania z dziećmi.
W każdej szkole pedagogizacja rodziców powinna być prowadzona systematycznie.

………………………………………
podpis nauczyciela


Bibliografia:
1.Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych uczniów”?, Warszawa 2003.
2.Fechner – Sędzicka I., Spotkania z rodzicami prowadzone metoda warsztatową, Toruń 2002.
3.Jałowy M., Pedagogizujemy rodziców / Biblioteka w Szkole - 2004, nr 11, s.5.
4.Szewczyk L., Pedagogizacja rodziców: potrzeba czy konieczność? /Wychowawca - 2003, nr 11, s.
Autor:Marlena Mroczkowska - Madejczyk
Rozmiar pliku:0 KB


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika