Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Komunikowanie się osób niesłyszących

Pobierz publikacje
Opis:KOMUNIKOWANIE SIĘ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Różnorodność kontaktów społecznych wpływa korzystnie na rozwój kompetencji komunikacyjnej i językowej dziecka, dzięki doskonaleniu się jego umiejętności inicjowania interakcji i pozyskiwania różnych stylów komunikacyjnych. Współczesne badania nad rozwojem językowym dzieci wskazują na to, iż kompetencja komunikacyjna obejmuje zdolność do komunikowania się w sposób werbalny i poza werbalny. Jako pierwotną należy jednak traktować kompetencje językową związaną z aktywnością psychofizyczną organizmu. (Wójcik, 2008 za: Jakoniuk- Diallo, 200)
Badania prowadzone wśród naukowców z dziedziny surdopedagogiki wskazują na potrzebę wczesnej diagnozy i rehabilitacji dziecka z wadą słuchu. Skuteczność oddziaływań rewalidacyjnych na dziecko z uszkodzonym słuchem jest tym większa, im wcześniej uszkodzenie to zostanie wykryte i zdiagnozowane. Wczesne wykrycie wady słuchu ma bardzo duże znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Uświadamia ono bowiem otoczeniu, że dziecko, aby mogło rozwijać język, dobrze funkcjonować poznawczo, emocjonalnie i społecznie, potrzebuje pomocy z zewnątrz. Obejmuje ona kształtowanie i rozwijanie odpowiedniej formy komunikowania się z dzieckiem oraz kształtowanie i rozwijanie tych resztek słuchowych, które posiada. (Szczepankowski, 1999)
Szczególnie ważne jest wykorzystanie możliwości dziecka do przyswojenia mowy dźwiękowej, dającej mu szansę na bezproblemowe funkcjonowanie w świecie społecznym. (Wójcik,2008)
Kompetencja komunikacyjna tworzy się dzięki możliwości odbioru komunikatów za pomocą zmysłu słuchu i wzroku. Wzrok pozwala na odbiór komunikatów mimicznych, testowych. Słuch zaś umożliwia odbiór głośności, tonacji, szybkości, przerwy, czyli dynamiki komunikatu oraz jego cech, niosących ze sobą informacje dotyczące stanów emocjonalnych, nastawienia, zaangażowania partnera interakcji. (Wójcik, 2008)
Według J. Maślanki można wyróżnić następujące sposoby porozumiewania się:
1.Język naturalny-mowę;
2.Środki para lingwistyczne, np. mimika, gest, ruchy ciała;
3.Języki sztuczne- symbole matematyczne, chemiczne, audialne oraz
wizualne systemy znaków (np. znaki drogowe);
4.Niektóre środki wizualne- środki sztuk pięknych, reklamy,
poligraficzne, znaki dystynkcji wojskowych;
5.Niejęzykowe środki audialne-muzyka.
M.B.Hyde i D.J.Power dzielą sposoby komunikowania się niesłyszących na trzy grupy:
1.Unimodalne- wykorzystujące słuchu lub czytanie mowy z ust, alfabet palcowy, znaki języka migowego.
2.Bimodalne- w których łączy się:
-słuch i czytanie mowy z ust,
-słuch i alfabet palcowy,
-słuch i znaki języka migowego,
-czytanie mowy z ust i znaki języka migowego,
-czytanie mowy z ust z alfabetem palcowym.
3.Multimodalne- łączące:
-czytanie mowy z ust, słuch i alfabet palcowy,
-czytanie mowy z ust, słuch, znaki języka migowego.(Wójcik, 2008
za: Korzon 1999
Ważnym zadaniem dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym narządem słuchu jest wypracowanie odpowiednich do możliwości podopiecznych sposobów ich porozumiewania się z otoczeniem. W gronie surdopedagogów nadal trwa spór o metodę pracy i komunikacji z niesłyszącymi. Część z nich neguje język migowy, dla innych jest on jedynym słusznym środkiem komunikacji. Trzecim rozwiązaniem jest wykorzystanie większej liczby kanałów umożliwiających skuteczne porozumiewanie się, a więc metody bimodalne, multimodalne, komunikacja totalna. Podejście to jest najbardziej odpowiednie z punktu widzenia kształcenia kompetencji komunikacyjnej. W codziennym życiu nie jest bowiem istotne, co wiemy o języku, ale to jak i kiedy jesteśmy w stanie go używać. Jest to podstawowy warunek funkcjonowania w społeczeństwie. Osoba słysząca, nie znająca języka migowego, w kontakcie z osobami go używającymi jest osobą niepełnosprawną. (Wójcik, 2008)

Monika Czopek
Autor:Monika Czopek
Rozmiar pliku:0 KB


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika