Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 30-9-2015

Złożenie deklaracji przez uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz pisemnej deklaracji o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu na poziomie rozszerzonym, jeśli nie muszą przystępować do niego obowią zkowo.

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami w arunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku , gdy uczeń uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego zebranie pisemnych deklaracji od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy ze wskazaniem języka, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do drugiej części sprawdzianu.

W przypadku, gdy uczeń szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, zamierza przystąpić do części pierwszej sprawdzianu w języku danej mniejszości lub w języku regionalnym zebranie pisemnych deklaracji od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika