Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 1-4-2015

Międzynarodowy Dzień Ptaków
Obserwowanie ptaków powoli staje się coraz bardziej popularniejszą formą aktywnego wypoczynku. W Polsce są to najczęściej weekendowe wycieczki z lornetką w ręku. Jednak osoby bardzo aktywne potrafią jeździć w bardzo odległe miejsca byle tylko zobaczyć gatunek, którego jeszcze nie widzieli. Hobby, jakim jest obserwowanie ptaków najpopularniejsze jest w Wielkiej Brytanii. Poziom wiedzy wśród Brytyjczyków na temat ptaków jest godny podziwu. Jednym z celów organizowania Dnia Ptaków jest zwrócenie uwagi na potrzebę chronienia ptaków wraz z ich naturalnym środowiskiem, dotyczy to zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem. Międzynarodowy Dzień Ptaków jest koordynowany przez BirdLife International, międzynarodową federację organizacji ochrony ptaków i przyrody, zrzeszających w sumie ponad milion trzysta tysięcy członków. Polskim partnerem federacji jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). W czasach obecnych na całym świecie obserwuje się tendencję malejącą ogólnej liczby ptaków. Oczywiście wielu organizacjom ekologicznym udaje się ratować pewne gatunki przed całkowitym wyginięciem, jednak w tym samym czasie gwałtownie spada liczebność setek innych. Spadek liczby ptaków świadczy o głębokich zmianach w środowisku przyrodniczym jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie. W wielu krajach, gdzie ciężki przemysł i wielohektarowe gospodarstwa zniszczyły dziką przyrodę, dziś ogromnym kosztem odbudowuje się bagna i naturalne rozlewiska, sadzi się nowe lasy itp. Ludzie zaczynają rozumieć jak nieodpowiedzialne decyzje kiedyś podejmowali. W Polsce ochrona przyrody nie wymaga na szczęście tak dużych nakładów finansowych jak w Europie Zachodniej - wystarczy rozumna opieka nad nie zniszczonymi terenami i oszczędne ich wykorzystywanie. O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej (DP) z dnia 2 kwietnia 1979r. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków i ich siedlisk. Cele i zadania Dyrektywy Ptasiej realizowane są poprzez program tworzenia obszarów chronionych Natura 2000 - wyznaczanej przez państwa Unii Europejskiej i notyfikowanej Komisji Europejskiej. Obszary Natury 2000 stanowią tereny specjalnej ochrony ptaków, ochrony siedlisk oraz mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. Tylko w Polsce zarejestrowano 72 szczególnie cenne obszary specjalnej ochrony ptaków a wśród nich m.in. Puszcza Solska, Dolina Biebrzy czy Zatoka Pucka.
Tydzień Czystości Wód
Od 1 do 7 kwietnia obchodzimy w naszym kraju Tydzień Czystości Wód. Jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszych wód. Z tej okazji w całym kraju przeprowadza się szereg działań służących ochronie wód. Głównym przedsięwzięciem będzie sprzątanie linii brzegowej wybranych cieków i zbiorników wodnych, połączone z przeszukiwaniem miejsc nielegalnego odprowadzania ścieków. Do akcji oczyszczania wód przyłączają się również nurkowie WOPR, którzy zbierają odpady poniżej lustra wody. Równolegle z oczyszczaniem linii brzegowych przeprowadza się wiele kampanii informacyjnych wśród lokalnych społeczności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na temat konieczności ochrony wód.

Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać o słuszności dbania o zasoby wodne, zwłaszcza wody słodkiej. To właśnie ilość czystej wody determinuje jakość naszego życia oraz określa granice rozwoju gospodarczego. W kontekście ochrony wody zwracajmy zatem szczególną rolę na kilka zasadniczych kwestii:

  1. dbajmy o jakość ogólnie dostępnych wód płynących: rzek, kanałów, potoków i zbiorników wodnych - nie wprowadzajmy nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu;
  2. przyłączajmy nasze domy do kanalizacji zbiorczych bądź do zbiorników bezodpływowych (szamb);
  3. dbajmy o czystość wód podziemnych - jeżeli posiadamy szambo, dbajmy aby było ono szczelne i regularnie opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę;
  4. nasze odpady gromadźmy w miejscach do tego przygotowanych, zabezpieczonych przed wyciekaniem szkodliwych substancji;
  5. zmniejszajmy, w miarę swoich możliwości, ilość zużywanej wody w domach.

Zwracając szczególną uwagę na konieczność racjonalnego używania i ochrony ograniczonych zasobów wodnych, dnia 6 maja 1968 roku w Strasburgu uchwalono Europejską Kartę Ochrony Wód. Ujmuje ona 12 podstawowych zasad gospodarowania wodą. Podczas prac nad Kartą członkowie obrad doszli do wniosku, że racjonalną gospodarkę wodną winno cechować: rozwijanie technologii przemysłowych mniej wodochłonnych lub wykorzystujących wodę w obiegach zamkniętych, wprowadzanie ulepszeń w dziedzinie oczyszczania, uzdatniania i odsalania wód oraz podnoszenie efektywności oczyszczania ścieków poprzez wprowadzanie co najmniej biologicznego ich oczyszczania.

Sprawdzian na koniec szkoły podstawowej

Termin przeprowadzenia sprawdzianu 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika