Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 21-3-2015

Pierwszy Dzień Wiosny
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy - przedwiośnie.
Dzień Wierzby
Okazuje się, że dzień 21 marca nie jest tylko świętem wagarowiczów. To również ogólnopolski dzień wierzby, ustanowiony w latach dziewięćdziesiątych przez dawne Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze (obecnie Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody). Do świętowania Dnia Wierzby, które najczęściej polega na sadzeniu nowych sadzonek, z każdym rokiem przyłącza się wiele organizacji społecznych, szkół, instytucji i osób prywatnych. Z biegiem lat Dzień Wierzby przekształcił się w Miesiąc Sadzenia Wierzb< trwający od 21 marca do 22 kwietnia. Wierzby są naturalnym zadrzewieniem śródpolnym, naturalną granicą pastwisk, pól czy traktów. Dawniej można było je spotkać bardzo często, zwłaszcza na wsiach. Obserwując polski krajobraz rolniczy nie trudno dziś zauważyć, że znikają z niego kępy zadrzewień śródpolnych a szkoda gdyż przy niezbyt dużej lesistości naszego kraju, znaczenie tych niewielkich ekosystemów jest szczególnie ważne. Niestety, ponieważ porastają cenne tereny rolnicze, z roku na rok są systematycznie wypalane i wycinane przez rolników. Lekkomyślna działalność człowieka burzy mechanizm obronny natury i zdolność do utrzymania biologicznej równowagi. Zaorane na zimę pola nie stwarzają tak dogodnych warunków do przetrwania organizmom żywym, jak zadrzewienia. A jaką rolę spełniają w krajobrazie zadrzewienia śródpolne?

  1. poprawienie warunków egzystencji organizmów glebowych i w konsekwencji liczniejsza grupa mikroorganizmów glebowych, głównie grzybów i nicieni - pasożytów stonki ziemniaczanej, która przepoczwarza się i zimuje w glebie;
  2. wpływ zadrzewień na organizmy nadglebowe - to miejsce rozrodu wielu gatunków drapieżnych owadów, ptaków i ssaków, które żywią się szkodnikami roślin uprawnych z pobliskich pól, rozród owadów pszczołowatych poprawia zapylanie lucerny, plantacji nasiennych wielu roślin, drzew i krzewów owocowych;
  3. bezpośrednie korzyści produkcyjne - produkcja drewna, grzybów, owoców, ziół, miodu itp. Szacuje się, że roczny przyrost drewna w zadrzewieniach to ok. 7m3/ha;
  4. pośrednie korzyści produkcyjne - zwiększenie plonów. Mimo, że w bezpośrednim sąsiedztwie drzew rośliny uprawne dają nieco niższy plon niż w głębi pola, to zboża w zasięgu mikroklimatycznego oddziaływania zadrzewień dają plon średnio o 5-15% wyższy niż w terenie niezadrzewionym, otwartym (plon ziemniaków wzrasta średnio o 20%, warzyw o 50%÷70%, a w przypadku buraków cukrowych zanotowano 10% wzrost plonów przy zwiększonej o 7÷10% zawartości cukru );
  5. hamowanie prędkości wiatru o 15%÷26%, maksymalnie 50%÷70%;
  6. ograniczenie strat wody w skutek parowania z gleby średnio o 25%, co wpływa na łagodzenie wysychania gleby latem, a zimą jej przemarzania;
  7. absorbują niepożądane związki chemiczne będące następstwem stosowania nawozów sztucznych i pestycydów;
  8. urozmaicają monotonny krajobraz pól uprawnych zwłaszcza na terenach równinnych co wpływa korzystnie na rozwój turystyki.
    Piękno polskiego krajobrazu zależy od nas samych. Warto dopomóc naturze i przyłączyć się do wiosennej akcji sadzenia wierzb.

Światowy Dzień Leśnika
Święto to, w zależności od regionu, posiada różne daty. Oprócz 21 marca, obchodzone jest również 5 kwietnia, 5 maja, w pierwszą środę czerwca oraz we wrześniu. Z tego względu Dzień leśnika w Polsce jest świętem praktycznie nieznanym. Nie zmienia to jednak faktu, że w świadomości Polaków zawód leśnika pozostaje odpowiedzialną i ciężką pracą.
Leśniczy znajduje zatrudnienie u prywatnych właścicieli lasów jednak najczęściej zostaje pracownikiem instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe, która sprawuje nadzór nad wszystkimi lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie Polski (z pominięciem Parków Narodowych). Lasy Państwowe podzielone są na nadleśnictwa (zazwyczaj ok. 15-20 tys. ha), które z kolei dzielą się na leśnictwa, którymi kieruje leśniczy. Leśniczy jest pracownikiem nadleśnictwa zaliczanym do Służby Leśnej. Tworzą ją pracownicy Lasów Państwowych, którzy zajmują się: zarządzaniem lasami, prowadzeniem w nich gospodarki leśnej i ochroną tych lasów oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.
Osoba, pracująca na stanowisku leśnika większość swoich zadań musi planować z wyprzedzeniem poza tym jest zmuszona do długotrwałych, często samotnych wędrówek po lesie. Musi więc wykazywać wytrzymałość na wysiłek i mieć dobrą orientację w terenie. Konieczność obserwowania lasu wymaga dobrego wzroku i słuchu. Leśniczy musi cechować się skrajnie różnymi umiejętnościami. Z jednej strony musi umieć współpracować i współdziałać w grupie, z drugiej - radzić sobie samodzielnie. Organizując pracę innych powinien łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi.
Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że leśnicy to sól ziemi. Po studiach idą pracować na wsiach i w małych miasteczkach, w środowiskach, w których wyższe wykształcenie jest rzadkością. Często zatem są w tych miejscach organizatorami nie tylko życia gospodarczego, ale również kulturalnego. Zatrudnionych w leśnictwie na potężnym obszarze kraju (lasy stanowią 28,2 proc. powierzchni) jest niewielu. Ale są to ludzie bardzo dobrze przygotowani do swoich obowiązków. Poza tym, że prowadzą przedsiębiorstwa mające na celu realizację wszystkich funkcji, które winien spełniać las, muszą być także przygotowani na niespodziewane zdarzenia jak chociażby burze czy wypadki drogowe z udziałem zwierząt.

Powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika